Algemene verkoopvoorwaarden

- Huidige versie per 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een Andorrese rechtspersoon in de vorm van een societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 16339, met intracommunautair btw-nummer NL824295304B01, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), e-mail: cm(a)maxityre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna te noemen de "Verkoper") heeft als hoofdactiviteit de verkoop van banden en gerelateerde producten via de website maxityre.nl (hierna te noemen de "Site").

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle verkopen van producten en diensten aan elke klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, hetzij consument, niet-professioneel of professioneel (hierna de "Klant" genoemd), die een aankoop op de Site heeft gedaan, te reguleren en de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant te definiëren.

1. DEFINITIES

Alle zelfstandige naamwoorden waarvan de eerste letter in dit document met een hoofdletter is geschreven, hebben de definitie die in dit artikel wordt gegeven.

 • Ontvangstbevestiging verwijst naar de e-mail die door de Verkoper aan de Klant wordt verzonden na de validatie van de Bestelling door de Klant en die de samenvatting van de Bestelling, de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden en de bijbehorende Factuur bevat.
 • Bestelformulier verwijst naar de samenvatting van de door de Klant geselecteerde Producten die door de Klant ter validatie worden ingediend op de Site om de Bestelling af te ronden.
 • Leveringsbon verwijst naar het document dat aan de Klant wordt overhandigd door de Vervoerder bij de levering van de Bestelling, tegen ondertekening van de Klant ter bevestiging van de levering van de Bestelling en de perfecte staat van het of de betrokken Product(en) en de afwezigheid van anomalieën.
 • Algemene verkoopvoorwaarden verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper waaraan de Klant moet voldoen om zijn Bestelling te plaatsen.
 • Klant verwijst naar elke individu of bedrijf dat optreedt als Consument, Niet-Professioneel of Professioneel en toegang heeft tot de Site met het oog op het plaatsen van een Bestelling.
 • Bestelling verwijst naar het of de Product(en) die door de Klant zijn besteld bij elke aankoopgelegenheid op de Site.
 • Consument verwijst naar een Klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije beroeps- of landbouwactiviteit.
 • Contract verwijst naar het geheel van contractuele documenten die de rechten en verplichtingen van de Partijen voor elke Verkoop definiëren, vermeld in Artikel 15.
 • Leveringsdatum verwijst naar de daadwerkelijke leveringsdatum van de Bestelling aan de Klant die op de Leveringsbon staat aangegeven.
 • Leveringstermijn verwijst naar de maximale termijn vermeld in Artikel 8.2 waarbinnen de Verkoper zich verbindt de Bestelling aan de Klant te leveren.
 • Herroepingstermijn verwijst naar de termijn vermeld in Artikel 9.
 • Factuur verwijst naar de factuur die aan de Klant wordt verzonden via de Ontvangstbevestiging.
 • Overmacht verwijst naar het geval waarin een gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het Contract en waarvan de effecten niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de uitvoering van zijn verplichting door de schuldenaar verhindert.
 • Leverancier verwijst naar een derde partij bij het Contract die in het bezit is van het of de Producten van de Bestelling van de Klant.
 • Levering verwijst naar de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het of de Product(en).
 • Niet-Professioneel verwijst naar een Klant, rechtspersoon, die niet handelt voor professionele doeleinden (zie de definitie van Professioneel hieronder).
 • Productaanbod verwijst naar het aanbod dat onder verantwoordelijkheid van de Verkoper op een van zijn media, en met name zijn Site, wordt gepubliceerd, gewijd aan de verkoop van een bepaald Product en met name de foto en de kenmerken en de prijs van het Product omvat.
 • Partij(en) verwijst, in het enkelvoud, naar de Klant of de Verkoper individueel genomen en, in het meervoud, naar de Klant en de Verkoper collectief genomen.
 • Prijs verwijst naar de totale prijs vermeld in Artikel 5 die de Klant zich verbindt te betalen voor de Bestelling.
 • Product(en) verwijst naar de banden of gerelateerde producten (velgen, kettingen, etc.) die door de Verkoper te koop worden aangeboden op de Site.
 • Professioneel verwijst naar een Klant, natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privé, die handelt voor doeleinden die vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije beroeps- of landbouwactiviteit, ook wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere professional.
 • Site verwijst naar de website van de Verkoper toegankelijk op het URL-adres maxityre.nl.
 • Rechthebbende op Herroeping verwijst naar de persoon vermeld in Artikel 9.
 • Vervoerder verwijst naar de transportmaatschappij gekozen door de Leverancier of de Verkoper voor het vervoer en de Levering van de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres.
 • Verkoper verwijst naar de persoon vermeld in het Voorwoord.
 • Verkoop verwijst naar de juridische transactie gesloten tussen de Verkoper en de Klant waarbij de eerste zich verbindt de Bestelling te leveren en de tweede om de Prijs te betalen.

2. DOEL EN AANVAARDING

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle Verkopen die via de Site van de Verkoper worden gesloten te reguleren en om de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot elke Bestelling te definiëren.

De Algemene verkoopvoorwaarden prevaleren en vervangen alle andere mogelijke overeenkomsten, verbintenissen, verklaringen, beloften, intenties, documentaties of informatie die eerder tussen de Partijen zijn uitgewisseld met betrekking tot de Bestelling.

De validatie van elke Bestelling door een Klant is strikt ondergeschikt aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van de volledige voorwaarden van de Algemene verkoopvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn op de Site, welke aanvaarding tot uiting komt door het aanvinken van het vakje links van de vermelding « Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden en het privacybeleid gelezen en aanvaard ze. ». Deze stap vindt plaats nadat de Klant de mogelijkheid heeft gehad om de details van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn toegankelijk op de Site en worden aan de Klant verstrekt op een duurzame drager als bijlage bij de Ontvangstbevestiging.

Het Contract wordt geacht te zijn gesloten tussen de Partijen vanaf het moment van uitgifte van de Ontvangstbevestiging door de Verkoper.

De Verkoper zorgt voor het bewaren van het schriftelijke bewijs van het Contract vanaf de sluiting van het Contract en gedurende een periode van tien jaar vanaf de Levering van de Bestelling. De Klant kan toegang krijgen tot het gearchiveerde Contract op eenvoudig verzoek aan de Verkoper (https://www.maxityre.nl/contact).

De Klant wordt geïnformeerd dat de sluiting van het Contract voor hem de verplichting met zich meebrengt om de Prijs te betalen ten gunste van de Verkoper.

3. PRODUCTEN

3.1 KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

De essentiële kenmerken en de prijs van de Producten worden aangegeven in elke Productaanbieding die op de Site is gepubliceerd. Deze elementen vormen contractuele informatie die de Verkoper bindt in geval van het sluiten van de Overeenkomst met de Klant en onder voorbehoud van de beschikbaarheid op voorraad van de betreffende Producten.

Elke band is aan de zijkant voorzien van het DOT-nummer dat als volgt is samengesteld:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Code van de fabriek waar de band is geproduceerd
 • 4W : Dimensionale code specifiek voor de fabrikant
 • HWNX : Optionele code specifiek voor de fabrikant
 • 3903 : productiedatum van de band die overeenkomt met de 39e week van het jaar 2003.

4. BESTELLING

4.1 TOEGANG TOT DE WEBSITE

De openbare website is het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor elke bezoeker, behoudens de noodzakelijke onderbrekingen voor technisch onderhoud, verzorging en updates die de Verkoper nodig acht uit te voeren en elke technische storing onafhankelijk van de wil van de Verkoper.

Alle kosten die door de Klant worden gemaakt om zelf toegang te krijgen tot de Website, blijven volledig voor zijn rekening, met name de kosten van zijn computerapparatuur, zijn internetabonnement en alle software.

4.2 SELECTIE VAN HET OF DE PRODUCTEN

De Klant erkent en accepteert dat het zoeken en selecteren van het of de Producten door de Klant onder zijn volledige en enige verantwoordelijkheid gebeurt.

Om de zoekopdrachten van de Klant te vergemakkelijken, stelt de Verkoper op zijn Website (i) een zoekbalk ter beschikking waarin de Klant vrij trefwoorden kan invoeren en (ii) een zoekhulpmiddel gebaseerd op verschillende kenmerken van de Producten die door een keuzelijst worden aangegeven. De goede werking, het belang, de volledigheid en de relevantie van deze hulpmiddelen worden niet gegarandeerd door de Verkoper.

Het is aan de Klant om kennis te nemen van het geheel van Productaanbiedingen die door de Verkoper op zijn Website worden voorgesteld en om de nodige onderzoeken uit te voeren naar het geselecteerde model en naar de concurrentie om de relevantie, het belang en de geschiktheid van de Productaanbieding voor zijn behoeften te evalueren.

De Verkoper verstrekt ter informatie:

 • de TECDOC-gegevens over de link tussen voertuig en onderdelen;
 • de BMF-gegevens over de link tussen voertuig, banden en velgen;
 • de gegevens van de fabrikant over de link tussen voertuigen en kettingen;
 • de gegevens over de compatibiliteit tussen de voertuigen en producten.

De Verkoper garandeert op geen enkele wijze de relevantie, de nauwkeurigheid noch de volledigheid van deze gegevens die slechts ter indicatie worden verstrekt om het zoeken naar producten te vergemakkelijken. Het is aan de Klant om te controleren of de geselecteerde Producten passen en overeenkomen met zijn voertuig.

De Klant wordt specifiek uitgenodigd om de beoordelingen te raadplegen evenals de vergelijkbare banden die onder de Productaanbieding worden voorgesteld om te evalueren of het gevisualiseerde Product aan zijn behoeften kan voldoen.

De selectie van een Product wordt uitgevoerd door te klikken op de functie "Toevoegen aan winkelwagen" nadat de vereiste hoeveelheid is geselecteerd.

Deze handeling heeft alleen tot gevolg dat het geselecteerde Product in de winkelwagen van de Klant wordt opgenomen en brengt op dit moment geen enkele aankoopverplichting met zich mee.

Zodra de Klant van mening is dat de selectie van zijn aankopen voltooid is, hoeft hij alleen maar naar de rubriek "Winkelwagen" te gaan om de juiste selectie van de Producten en de hoeveelheden te controleren en kennis te nemen van de totale Prijs die aan zijn Bestelling is gekoppeld.

Voor de definitieve validatie van de Bestelling kan de Klant zijn winkelwagen op elk moment wijzigen en heeft hij de mogelijkheid om het detail van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

4.3 AANMAKEN EN GEBRUIK VAN HET KLANTACCOUNT

Om zijn Bestelling te finaliseren, moet de Klant zijn persoonlijke account aanmaken (als dit niet al is gedaan bij een eerdere Bestelling). Hiervoor moeten de Consument en de Niet-Professional een geldig e-mailadres opgeven en een wachtwoord instellen, evenals hun identiteit, telefoonnummer en adres verklaren. De Professional maakt op zijn beurt een "professioneel account" aan door een geldig e-mailadres op te geven en een wachtwoord in te stellen, evenals door zijn naam, voornaam, de naam van het bedrijf, een telefoonnummer en het adres te verklaren.

De Klant wordt uitgenodigd om alle nuttige informatie in zijn persoonlijke account in te vullen, wetende dat de velden met een asterisk (*) verplicht zijn.

Alle persoonlijke informatie van Klanten wordt verzameld en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in Artikel 14 hieronder en in het Privacybeleid.

De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe en oprechte informatie te verstrekken en de Verkoper te informeren over elke wijziging die hen betreft. Een samenvatting van de verstrekte informatie is toegankelijk op de Website. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie staat gelijk aan het afzien van het aanmaken van een account en verhindert de validatie van de Bestelling door de Klant.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk: de Klant is verboden deze aan een derde te onthullen of over te dragen. Elke Bestelling die wordt geplaatst met behulp van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant en verbindt de Klant dienovereenkomstig met de Verkoper, tenzij deze Bestelling is geplaatst door een derde vanwege een beveiligingslek op de website van de Verkoper. Het is aan de Klant om de Verkoper onmiddellijk schriftelijk te informeren over elk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarvan hij onwetend is en waarvan hij kennis heeft.

De Klant kan op elk moment de invoerfouten van de gevraagde informatie corrigeren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals een vertraging en/of een leveringsfout. In deze context zullen alle kosten die gemaakt zijn voor het opnieuw verzenden van de Bestelling volledig voor rekening van de Klant zijn.

Het persoonlijke account geeft de Klant toegang tot de volgende informatie:

 • Uw Bestellingen – Klantenservice: de lijst van Bestellingen die op de Website zijn geplaatst;
 • Wijzig uw informatie: de persoonlijke informatie die door de Klant is verklaard met de mogelijkheid om deze op elk moment te wijzigen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder vertraging of vergoeding, het account van elke Klant te deactiveren in geval van schending van deze algemene voorwaarden en frauduleus of onrechtmatig gebruik van het account door de Klant of een derde.

De Klant kan zijn account deactiveren door de Verkoper per e-mail op de hoogte te stellen van zijn beslissing op het adres https://www.maxityre.nl/contact. De Verkoper zal het account binnen maximaal tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van deze e-mail deactiveren.

4.4 VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Na het valideren van zijn winkelmandje, het aanmaken van zijn account, het invoeren van het leveringsadres, het selecteren van zijn betaalmethode, wordt de Klant uitgenodigd om zijn bestelling definitief te valideren door zijn betaling uit te voeren via de functie "Overgaan tot beveiligde betaling". Het effectief worden van deze operatie is ondergeschikt aan de voorafgaande aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden (zie supra).

De definitieve validatie van de Bestelling heeft tot gevolg dat de Klant zich verbindt tot de betalingsverplichting van de Prijs ten gunste van de Verkoper.

Na ontvangst van de betaling door de Verkoper, ontvangt de Klant een e-mail van de Verkoper met een overzicht van zijn Bestelling.

4.5 ANNULERING VAN DE BESTELLING (ONTBINDENDE VOORWAARDE)

Dit Artikel vormt een ontbindende voorwaarde die de verplichtingen specificeert waarvan de niet-nakoming zal leiden tot de ontbinding van de Verkoop.

4.5.1 Annulering van de Bestelling door de Klant
 1. Gemak:
  na de definitieve validatie van zijn Bestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om naar eigen goeddunken annulering ervan te verzoeken, op voorwaarde dat de Producten van de Bestelling nog niet in voorbereiding zijn;
 2. Vertraging of weigering van levering:
  in geval van vertraging of weigering van levering door de Verkoper en volgens de voorwaarden en modaliteiten die herinnerd worden in Artikel 8.2;
 3. Herroeping:
  in geval van uitoefening van het herroepingsrecht onder de voorwaarden van Artikel 9;
 4. Gebrek aan conformiteit:
  in de gevallen van gebrek aan conformiteit genoemd in Artikel 10.2;
 5. Verborgen gebrek:
  in geval van een verborgen gebrek in de zin van Artikel 10.2; en
 6. Overmacht:
  in geval van definitieve verhindering van de Verkoper om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht zoals toegepast in Artikel 13.
4.5.2 Annulering van de Bestelling door de Verkoper

De Verkoper kan de Bestelling annuleren, dat wil zeggen de Verkoop ontbinden in de volgende gevallen:

 1. Vertraging of gebrek aan betaling:
  in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichting onder de voorwaarden van Artikel 6;
 2. Niet-beschikbaarheid van de Producten:
  in het geval van niet-beschikbaarheid van het of de Producten op voorraad;
 3. Tekortschieten van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres:
  in het geval van tekortschieten van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres zoals bedoeld en onder de voorwaarden van Artikel 8.5;
 4. Overmacht:
  in geval van definitieve verhindering van de Klant om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht zoals toegepast in Artikel 13.
4.5.3 Voorafgaande ingebrekestelling

De ontbinding van de Verkoop moet, behalve in geval van urgentie, voorafgegaan worden door een ingebrekestelling van de in gebreke blijvende Partij om aan haar verplichting te voldoen binnen een redelijke termijn, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • annulering naar goeddunken (Artikel 4.5.1(i));
 • specifieke gevallen van weigering van levering en het niet nakomen van een als essentieel gestelde leveringstermijn overeenkomstig Artikel 8.2;
 • uitoefening van het herroepingsrecht (Artikel 4.5.1(iii));
 • onbeschikbaarheid van de Producten (Artikel 4.5.2(ii)); en
 • falen van de Klant bij het in ontvangst nemen van de Producten op het opgegeven adres (Artikel 4.5.2(iii)).

Deze ingebrekestelling verwijst naar het huidige Artikel 4.5 en vermeldt uitdrukkelijk de reden voor ontbinding en dat, indien de in gebreke blijvende Partij haar verplichting niet nakomt, de andere Partij het recht heeft de Verkoop te ontbinden.

De Klant wordt uitgenodigd om de eventuele aanvullende voorwaarden voor ingebrekestelling te raadplegen die zijn gestipuleerd in deze Algemene verkoopvoorwaarden en die zijn overeengekomen voor elk van de bovengenoemde gevallen van annulering van de Bestelling.

4.5.4 Formaliteiten voor ontbinding

De Partij die de Verkoop wenst te ontbinden, kan dit doen:

 • door een kennisgeving met vermelding van de ingeroepen ontbindingsgrond;
 • door een gerechtelijke vordering.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht wordt de bovengenoemde kennisgeving gedaan met behulp van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring onder de voorwaarden van Artikel 9.

In het geval van annulering naar goeddunken, wordt de kennisgeving door de Klant gedaan via zijn account door de betreffende Bestelling te selecteren en een claim te openen via de ondersteuning met een ticket.

4.5.5 Moment van ontbinding

De ontbinding van de Verkoop zal van kracht worden vanaf:

 • de ontvangst door de andere Partij van de bovengenoemde kennisgeving (behalve in het geval waarin de Vennootschap in de tussentijd heeft gepresteerd in het geval van Artikel 4.5.1(ii));
 • de door de aangezochte rechter bepaalde datum in geval van gerechtelijke ontbinding.
4.5.6 Gevolgen van de ontbinding

Eventuele restituties vinden plaats onder de volgende voorwaarden:

 • in geval van ontbinding omwille van gemak (Artikel 4.5.1(i)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal tien (10) werkdagen na de bevestigingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling;
 • in geval van ontbinding wegens vertraging of weigering van levering (Artikel 4.5.1(ii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van artikel 8.2;
 • in geval van ontbinding na een herroeping (Artikel 4.5.1(iii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 9;
 • in geval van ontbinding wegens non-conformiteit (Artikel 4.5.1(iv)): de Verkoper betaalt de Consument of Niet-Professionele Klant het betaalde bedrag en de retourkosten van het of de Producten terug zodra hij het of de Producten heeft ontvangen of het bewijs van hun terugzending door de Klant, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen daarna. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat door de Consument of Niet-Professionele Klant is gebruikt bij het sluiten van de Bestelling, tenzij deze uitdrukkelijk anders heeft aangegeven en in ieder geval zonder bijkomende kosten;
 • in geval van ontbinding wegens onbeschikbaarheid op voorraad (Artikel 4.5.2(ii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen na de ontbindingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling; en
 • in geval van tekortschieten van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres (Artikel 4.5.2(iii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen na de ontbindingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling en onder aftrek van de retourkosten en eventuele kosten voor pogingen tot herlevering zoals vermeld in Artikel 8.5.

De ontbinding van de Verkoop zal de artikelen 21 en 22 niet beïnvloeden, die van kracht blijven tussen de Partijen.

5. PRIJS

Elk productaanbod wordt vergezeld van de eenheidsprijs en wordt verstaan exclusief belastingen (excl. BTW). De referentievaluta is: de euro.

In overeenstemming met Artikel 19 hieronder, zijn alle Bestellingen onderworpen aan de wetten van het Vorstendom Andorra, welke Bestellingen geacht worden te zijn gerealiseerd op dit grondgebied waar de Verkoper gevestigd is. Als gevolg hiervan bevatten de prijzen van de Productaanbiedingen niet de eventuele milieuheffingen die van toepassing zijn buiten het Vorstendom Andorra.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat de prijzen van de Productaanbiedingen meerdere keren per dag kunnen variëren. De prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling zijn die welke op de Site worden weergegeven gelijktijdig met de definitieve validatie van de Bestelling in de zin van Artikel 4.4.

In het kader van bepaalde Productaanbiedingen stelt de Verkoper een prijsvergelijkingshulpmiddel ter beschikking van de Klant met de prijzen van sommige van zijn concurrenten. Om de datum te weten waarop de prijs van de concurrentie door de Verkoper is vastgesteld, wordt de Klant uitgenodigd om zijn muis over de betreffende prijs te bewegen om een tekstballon te laten verschijnen die de datum en het tijdstip van het verzamelen van de concurrerende prijs door de Verkoper aangeeft.

De Totale Prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • het totale bedrag van de prijzen van de door de Klant geselecteerde hoeveelheden producten en diensten; en
 • de eventuele verzendkosten (behalve aanbieding van verzendkosten onder voorwaarden).

6.1 BETALING MET CREDITCARD

De Verkoper accepteert alleen betalingen met Visa, Mastercard of Maestro creditcards.

De beveiligde online betaling met creditcard wordt uitgevoerd door een betalingsdienstaanbieder.

Alle fasen van de betaling met creditcards zijn onderworpen aan het betalingssysteem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, dat volledig versleuteld en beveiligd is. Het gebruikte protocol is SSL in combinatie met elektronisch bankieren (3D secure protocol).

Dit betekent dat de informatie met betrekking tot de bestelling en het nummer van de creditcard niet onversleuteld over het internet worden verzonden. Het creditcardnummer wordt op geen enkel document, factuur, bonnetje of andere lijst afgedrukt.

De Verkoper heeft geen kennis van de creditcardnummers. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT bewaart de creditcardnummers niet nadat de betalingstransactie aan de bank van de handelaar is doorgegeven. Daardoor heeft niemand toegang tot de creditcardgegevens van de kopers, noch via de computer, noch in gedrukte vorm. Het risico dat het creditcardnummer wordt gehackt bij een aankoop op de websites van de Verkoper die zijn uitgerust met HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT is bijna nihil.

Professionals kunnen ook gebruikmaken van het automatische incassosysteem GoCardless (gocardless.com) dat door de Verkoper is gekozen. Dit systeem is volledig versleuteld.

Bij betalingen met creditcard wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven zodra de Klant de betaling heeft uitgevoerd. De toezegging om te betalen met de kaart is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens te verstrekken tijdens de Verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenkomt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een fout, of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, kan de Bestelling worden geannuleerd onder de bovengenoemde voorwaarden.

De activiteiten in verband met het contract voor verkoop op afstand worden gehouden door AD TYRES INTERNATIONAL EU gevestigd op Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - bedrijfsregistratienummer OC 1277.

6.2 BETALING VIA PAYPAL

De Klant die gebruik maakt van een betaling via Paypal (www.paypal.com) moet een account hebben of aanmaken bij deze aanbieder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transacties uitgevoerd via Paypal zijn beveiligd door het 3D-Secure protocol. De Verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de Klant.

6.3 BETALING VIA BANKOVERSCHRIJVING

De Klant kan zijn betaling uitvoeren via een SEPA-overschrijving op de rekening van de Verkoper waarvan de gegevens als volgt zijn:

Rekeninghouder: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Om deze overschrijving door de Verkoper in aanmerking te laten nemen, is het essentieel dat de Klant zijn bestelnummer in de referentie van de overdracht of in het daarvoor bestemde veld aangeeft. Het bestelnummer wordt aan de Klant herinnerd op de pagina gewijd aan de SEPA-overschrijving.

De Bestelling zal pas worden verwerkt na ontvangst van de overschrijving en na validatie. Als gevolg hiervan kan de aangekondigde verzendtijd variëren afhankelijk van de tijd die nodig is om uw betaling te ontvangen.

In het geval van betaling via bankoverschrijving, kunnen de extra kosten die door de uitgevende bank worden toegepast niet in mindering worden gebracht op de te ontvangen betaling.

7. EIGENDOM EN RISICO-OVERDRACHT

De Producten worden eigendom van de Klant zodra de Bestelling is bevestigd. Dientengevolge is de Klant alleen verantwoordelijk voor de invoer en het binnenbrengen van de Producten in het land van bestemming dat hij voor de verzending heeft gekozen. De Klant wordt aangeraden om de eventuele verplichtingen die op hem rusten vanwege de invoer van de Producten in het genoemde land van bestemming te raadplegen.

Alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Professionele Klant vanaf het moment van eigendomsoverdracht.

Alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Consumentenklant op het moment dat hijzelf of een door hem aangewezen derde, die niet de door de Verkoper voorgestelde vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.

Wanneer de Consument of de Niet-Professionele de Levering van de Producten toevertrouwt aan een vervoerder die niet door de Verkoper is voorgesteld, wordt het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgedragen aan de Consument of de Niet-Professionele op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

8. LEVERING

De levering van de Bestelling gebeurt naar keuze van de Klant, uitgedrukt tijdens de Bestelling, door de Bestelling te leveren op een door de Klant opgegeven adres.

8.1 VERZENDKOSTEN

Voor auto-onderdelen en alle andere artikelen worden de verzendkosten aangegeven in de winkelwagen.

Voor banden worden de verzendkosten voor de Klant gratis aangeboden bij aankoop van twee (2) identieke producten. Bij aankoop van een enkel stuk (autobanden, velg) zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant, behalve voor motorbanden waarbij de verzendkosten gratis zijn vanaf de eerste gekochte band.

8.2 LEVERTERMIJN

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen vanaf de validatie van de Bestelling (« Levertijd »). De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat geen enkele andere termijn die op de Site wordt vermeld, een vaste verbintenis van de Verkoper jegens de Klant vormt.

De Klant wordt louter ter indicatie geïnformeerd dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de Prijs van de Bestelling. In het geval dat meerdere Producten binnen dezelfde Bestelling worden geselecteerd, kunnen deze mogelijk niet op dezelfde dag worden geleverd zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van klacht van de Klant.

De bovengenoemde Levertijd wordt onderbroken in de volgende gevallen:

 1. betalingsvertraging;
 2. fout in het door de Klant opgegeven adres;
 3. afwezigheid van de Klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger om de Bestelling in ontvangst te nemen.

In de gevallen (i) en (ii) begint de Levertijd opnieuw te lopen vanaf de regularisatie van het betalingsincident voor een nieuwe termijn van dertig (30) dagen.

In geval (iii) zullen de Klant en de Verkoper (of de vervoerder indien van toepassing) een nieuwe leveringsdatum overeenkomen waarvoor de Klant zich verbindt ervoor te zorgen dat hij of zijn vertegenwoordiger aanwezig zal zijn.

In geval van niet-nakoming door de Verkoper van zijn leveringsverplichting van de Bestelling binnen de Levertijd, kan de Consument of de Niet-Professioneel de Verkoop ontbinden indien, nadat hij de Verkoper in gebreke heeft gesteld om de levering van de Bestelling binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren, deze laatste niet binnen deze termijn heeft gehandeld.

De Verkoop wordt als ontbonden beschouwd bij ontvangst door de Verkoper van de brief of het schrijven waarin deze ontbinding wordt meegedeeld, tenzij de Verkoper in de tussentijd heeft gehandeld.

De Consument of de Niet-Professioneel kan de Verkoop echter onmiddellijk ontbinden:

 • wanneer de Verkoper weigert de Bestelling te leveren of wanneer het duidelijk is dat hij de Bestelling niet zal leveren;
 • wanneer de Verkoper zijn leveringsverplichting van de Bestelling niet nakomt op de datum of bij het verstrijken van de Levertijd en deze termijn voor de Consument of de Niet-Professioneel een essentiële voorwaarde van het contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden die de contractsluiting omringen of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Consument of de Niet-Professioneel voor de contractsluiting.

Naast de mogelijkheid om de Verkoop te ontbinden, kan de Consument of de Niet-Professioneel gebruikmaken van alle andere rechtsmiddelen die door zijn nationale recht worden voorzien.

De Consument en de Niet-Professioneel worden bovendien uitgenodigd om Artikel 4.5 te raadplegen over de ontbinding.

Deze rechten van de Consument of de Niet-Professioneel doen geen afbreuk aan de toekenning van schadevergoeding en interesten.

Wanneer de Verkoop wordt ontbonden onder de voorwaarden van dit Artikel, betaalt de Maatschappij de Consument of de Niet-Professioneel het volledige bedrag terug dat is betaald, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoop is opgezegd.

8.3 MOEILIJKHEDEN MET GELEVERDE PRODUCTEN

De Klant, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger moeten de conformiteit van de staat van de Producten bij levering controleren, of deze nu thuis plaatsvindt. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het informeren en instrueren van zijn medewerkers of vertegenwoordigers met betrekking tot de controle van de conformiteit van de Producten.

De Klant, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger moeten alle voorbehouden met betrekking tot de Producten bij levering aan de Vervoerder melden. Deze voorbehouden moeten expliciet en nauwkeurig op de Leveringsbon worden vermeld.

Als de Producten die het onderwerp van de Bestelling zijn niet conform zijn of als het ontvangen pakket in slechte staat is, kan de Klant de Levering weigeren. Hij moet vervolgens de Verkoper onverwijld informeren door contact op te nemen met de klantenservice via het ticketsysteem.

In geval van een conformiteitsgebrek zijn de bepalingen van Artikel 10.3 hieronder van toepassing.

In geval van een beschadigd en geweigerd pakket, zal een geschil worden geopend bij de Vervoerder van de Producten die het onderwerp van de Bestelling zijn. Een gedateerde en ondertekende verklaring van beschadigd pakket zal van de Klant worden gevraagd om het geschil te kunnen openen.

De termijn voor de oplossing van geschillen bij de Vervoerder is minimaal tien (10) werkdagen en kan tot vier (4) weken duren vanaf de opening ervan. Deze termijnen worden door de Verkoper ter indicatie gegeven op basis van zijn ervaring en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn.

De toepassing van deze bepalingen doet geen afbreuk aan alle andere rechtsmiddelen waarover de Klant beschikt volgens de toepasselijke wetgeving.

8.4 LEVERINGSBON

De Vervoerder overhandigt aan de Klant een Leveringsbon ter ondertekening, waarop uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt aangegeven om voorbehoud te maken, met name in geval van zichtbare gebreken van het of de Producten of het ontbreken van de gebruiksaanwijzing.

De Klant erkent en accepteert dat de ondertekening door hemzelf, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger, van een dergelijke Leveringsbon het onweerlegbare bewijs vormt van de Leveringsdatum van de volledige Bestelling of, in geval van afzonderlijke levering van Producten van dezelfde Bestelling, van de Producten die betrekking hebben op deze levering.

8.5 MOEILIJKHEDEN BIJ DE LEVERING

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren op het leveringsadres dat door de Klant is opgegeven bij de Bestelling. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe aan de Verkoper een bestaand, volledig en correct leveringsadres te verstrekken van een plaats waar de levering van de Bestelling mogelijk en toegestaan is.

Bij een fout in het door de Klant opgegeven afleveradres, zal elke wijziging hiervan resulteren in kosten voor herverzending. Deze kosten, bedragend vijftien (15) euro, zullen voor rekening van de Klant zijn en door de Verkoper in rekening worden gebracht.

De Klant garandeert de Verkoper zijn aanwezigheid op de locatie, of die van een medewerker of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger, om de Bestelling in ontvangst te nemen. Bij gebreke hiervan kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging bij de levering.

Indien de Klant afwezig is bij de levering, dient hij contact op te nemen met de Vervoerder die verantwoordelijk is voor zijn pakket om een nieuwe leveringsdatum af te spreken of om een ophaling in het dichtstbijzijnde depot te regelen.

De tweede leveringspoging zal worden gefactureerd met kosten voor een nieuwe leveringspoging ten bedrage van drie (3) euro ten gunste van de Verkoper.

Indien de Klant niet binnen de door de Vervoerder gestelde termijn contact heeft opgenomen, zullen de pakketten terug naar de magazijnen van de Verkoper worden gestuurd, die de annulering van de Bestelling en de ontbinding van de Verkoop zal melden bij ontvangst van het retourpakket.

De retourkosten van dertig (30) euro per pakket zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

De retourkosten en eventuele nieuwe leveringskosten zullen worden afgetrokken bij de terugbetaling van de Bestelling.

8.6 GECOÖRDINEERDE PRODUCTEN

Sommige Producten kunnen gecoördineerd zijn. Ze worden specifiek vermeld als "Onderdeel gecoördineerd onder standaard uitwisseling" in hun technische fiche.

De prijs van de gecoördineerde Producten omvat het bedrag van het onderdeel en een waarborgsom, dat wil zeggen het bedrag dat door de fabrikant wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de oude reserveonderdelen worden teruggestuurd voor hun herconditionering en recycling.

Bij ontvangst van het nieuwe Product moet de Klant het gebruikte Product terugsturen naar de Verkoper op het door deze laatste meegedeelde adres voor het retourneren van gecoördineerde Producten binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van het nieuwe Product. Bij gebreke daarvan kan de Klant geen terugbetaling van de waarborgsom verkrijgen.

Het geretourneerde Product moet equivalent zijn, compleet en geplaatst in de verpakking van het nieuwe Product. De kosten voor het opnieuw verzenden zijn voor rekening van de Klant.

Bij ontvangst van het gebruikte Product, betaalt de Verkoper de Klant het bedrag van de waarborgsom terug binnen een maximale termijn van vijftien (15) dagen, op voorwaarde dat het gebruikte Product voldoet aan de bovengenoemde voorschriften.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de aankoop van het nieuwe Product.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1 GERECHTIGDE TOT HET HERROEPINGSRECHT

De houder van het herroepingsrecht (de "Gerechtigde tot het Herroepingsrecht") is de Consumentenklant wanneer de Overeenkomst op afstand is gesloten, na een telefonische aanbieding of buiten de verkoopruimten.

9.2 HERROEPINGSRECHT

De Houder van het Herroepingsrecht heeft een termijn van veertien (14) dagen (hierna de "Herroepingstermijn") om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder zijn beslissing te hoeven motiveren, noch andere kosten te dragen dan die welke in dit artikel worden vermeld.

De Herroepingstermijn gaat in vanaf de ontvangst van het of de Product(en) door de Houder van het Herroepingsrecht of een derde, anders dan de vervoerder, aangewezen door hem. Als de Overeenkomst buiten de vestiging is gesloten, kan de Houder van het Herroepingsrecht zijn recht op herroeping uitoefenen vanaf de sluiting van de Overeenkomst.

In het geval van een Verkoop van meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Verkoop van een Product bestaande uit meerdere partijen of stukken waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste Product of partij of het laatste stuk.

In het geval van een Bestelling die voorziet in de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het eerste Product.

De dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten of de dag van ontvangst van het Product wordt niet meegerekend in de Herroepingstermijn. De Herroepingstermijn begint te lopen vanaf het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt op het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de Herroepingstermijn. Als de Herroepingstermijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

9.3 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, informeert de Houder van het Herroepingsrecht de Verkoper over zijn besluit om zich terug te trekken door, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, het hier beschikbare formulier (en aan het einde van deze voorwaarden) naar behoren ingevuld te verzenden, of door een andere verklaring te sturen die zijn ondubbelzinnige wens om zich terug te trekken uitdrukt en die per e-mail wordt verzonden (https://www.maxityre.nl/contact).

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Houder van het Herroepingsrecht.

9.4 RETOURNEREN VAN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN

De Houder van het Herroepingsrecht stuurt of geeft het Product of de Producten terug aan de Verkoper of aan een door deze aangewezen persoon, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit om zich terug te trekken, tenzij de Verkoper aanbiedt om het Product of de Producten zelf op te halen.

De Houder van het Herroepingsrecht draagt alleen de directe kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten.

De Houder van het Herroepingsrecht kan ofwel zelf de retourzending van het of de Product(en) organiseren door direct de daaraan verbonden kosten te dragen, ofwel de Verkoper verzoeken, mits deze laatste akkoord gaat, om deze retourzending op zich te nemen, die aan de Houder van het Herroepingsrecht zal worden doorberekend voor een geschat bedrag van dertig (30) euro per artikel (onder voorbehoud van bevestiging door de vervoerder).

De aansprakelijkheid van de Houder van het Herroepingsrecht kan alleen worden ingeroepen in geval van waardevermindering van het Product of de Producten als gevolg van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product of de Producten vast te stellen.

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Betaling is onmiddellijk verschuldigd bij de Bestelling, die door de Verkoper alleen zal worden verwerkt na ontvangst van de volledige betaling van de Klant.

Indien de betaling van de Prijs niet binnen drie (3) dagen na de validatie van de Bestelling is ontvangen, ontvangt de Klant een kennisgeving van de Verkoper waarin hij wordt gesommeerd de Prijs binnen een extra termijn van vier (4) dagen te betalen. Bij gebreke daarvan kan de Verkoper de Bestelling annuleren en dus de Verkoop ontbinden.

De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • creditcard;
 • SEPA-overboeking (met de mogelijkheid van automatische incasso voor Professionals).

De Klant draagt de gevolgen van elke invoerfout tijdens de betalingsprocedure en van elke anomalie of storing van de betaalmiddelen.

De Verkoper kan van elke Professionele Klant vertragingsboetes eisen die verschuldigd zijn de dag na de vervaldatum. De rentevoet voor te late betaling zal gelijk zijn aan de rentevoet toegepast door de Europese Centrale Bank op haar meest recente herfinancieringsoperatie vermeerderd met 10 procentpunten. De toepasselijke rentevoet voor het eerste semester van het betreffende jaar is de rentevoet die geldig is op 1 januari van dat jaar. Voor het tweede semester van het betreffende jaar is dat de rentevoet die geldig is op 1 juli van dat jaar. De vertragingsboetes zijn verschuldigd zonder dat een herinnering nodig is.

Bovendien zal elke Professionele Klant die in gebreke blijft met de betaling, van rechtswege aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn voor incassokosten ten bedrage van veertig euro (€40,00). Wanneer de incassokosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, kan de Verkoper een aanvullende vergoeding vragen, op vertoon van bewijs. Echter, de Verkoper kan geen aanspraak maken op deze vergoedingen wanneer de opening van een procedure van bescherming, herstel of gerechtelijke liquidatie het betalen op de vervaldag van de aan hem verschuldigde vordering verbiedt.

In geval van een mislukte incasso, voor elke Professionele Klant, geeft de klant zijn toestemming om de onbetaalde facturen automatisch te regelen op de creditcard van zijn bedrijf.

Na elke betaling, ongeacht de wijze, ontvangt de Klant een bevestigingsmail.

9.5 TERUGBETALING

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt de Verkoper de Houder van het Herroepingsrecht het volledige bedrag terug dat betaald is, inclusief de verzendkosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Houder van het Herroepingsrecht om zich terug te trekken.

Onverminderd het voorgaande, wanneer de Verkoper niet aanbiedt om zelf het Product of de Producten op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling uitstellen tot hij het Product of de Producten heeft teruggekregen, of totdat de Houder van het Herroepingsrecht een verzendbewijs van het Product of de Producten heeft verstrekt, waarbij de eerstgenoemde datum als uitgangspunt wordt genomen.

De Verkoper voert deze terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat door de Houder van het Herroepingsrecht is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Houder van het Herroepingsrecht uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Houder van het Herroepingsrecht.

De Verkoper is niet verplicht om de extra kosten terug te betalen als de Houder van het Herroepingsrecht uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de standaard leveringswijze die door de Verkoper wordt aangeboden.

9.6 GEVOLGEN

Het uitoefenen van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van de Partijen om het Contract op afstand of het Contract buiten de verkoopruimte uit te voeren of te sluiten, wanneer de Houder van het Herroepingsrecht een aanbod heeft gedaan. Het uitoefenen van het herroepingsrecht van een hoofdcontract op afstand of buiten de verkoopruimte beëindigt automatisch elk nevencontract, zonder kosten voor de Houder van het Herroepingsrecht anders dan die voorzien in dit artikel.

10. GARANTIES

De uitvoering van enige garantie voorzien in dit Artikel moet worden aangevraagd door contact op te nemen met de Verkoper op de volgende URL:

https://www.maxityre.nl/contact

10.1 VOORAFGAANDE WAARSCHUWING

De Klant is verplicht om zich ervan te verzekeren dat de Producten die hij bestelt conform zijn aan de voorschriften van de fabrikant van zijn voertuig.

De Klant is eveneens verplicht om de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant na te leven wat betreft de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig, in het bijzonder de maat van de banden en velgen, het oppompen en de druk van de banden, alsook de voorwaarden voor het monteren en opslaan van de banden.

Geen van de garanties vermeld in dit artikel houdt rekening met defecten die te wijten zijn aan een montagefout, noch aan de normale slijtage van de Producten, noch de gevolgen van een niet-conform gebruik van de Producten, noch de verslechtering van de Producten door nalatigheid van de Klant of een van zijn ondergeschikten.

10.2 DE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

10.2.1 Conformiteit van de Producten

De Verkoper levert aan de Consument Klant Producten die voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 10.2.2, 10.2.3 en 10.2.4.

10.2.2 Subjectieve criteria van conformiteit

Om conform te zijn aan de Verkoopovereenkomst, moeten de Producten in het bijzonder, indien van toepassing:

 • overeenkomen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit en de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken vertonen zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst;
 • geschikt zijn voor het specifieke doel dat de Consument zoekt, welke deze aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt uiterlijk op het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst en die de Verkoper heeft aanvaard;
 • geleverd worden met alle accessoires en alle instructies, met name voor installatie, zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst; en
 • voorzien zijn van updates zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst.
10.2.3 Objectieve conformiteitscriteria

(i) Naast het voldoen aan alle conformiteitseisen die in het contract zijn vastgelegd, moeten de Producten:

 1. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type normaal gesproken worden gebruikt, rekening houdend met, indien van toepassing, elke bepaling van het recht van de Europese Unie en het nationale recht dat van kracht is, evenals alle bestaande technische normen of, bij afwezigheid van dergelijke technische normen, de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;
 2. indien van toepassing, de kwaliteit hebben van een monster of model dat de Verkoper aan de Consument heeft verstrekt voor het sluiten van het contract, en overeenkomen met de beschrijving van dat monster of model;
 3. indien van toepassing, geleverd worden met de accessoires, inclusief de verpakking en de installatie-instructies of andere instructies, die de Consument redelijkerwijs mag verwachten te ontvangen; en
 4. in hoeveelheid zijn en de kwaliteiten en andere kenmerken hebben, inclusief wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de Producten en rekening houdend met alle openbare verklaringen die door de Verkoper of andere personen hogerop in de transactieketen of namens de Verkoper of dergelijke personen zijn gedaan, inclusief de producent, met name in advertenties of op het etiket.

(ii) De Verkoper is niet gebonden door de openbare verklaringen bedoeld in (i), onderdeel d), als hij aantoont:

 1. dat hij niet op de hoogte was en redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn van de betreffende openbare verklaring;
 2. dat de openbare verklaring op het moment van het sluiten van het contract op dezelfde wijze als waarop deze was gedaan of op een vergelijkbare wijze was gecorrigeerd; of
 3. dat de beslissing om de Producten te kopen niet beïnvloed kon zijn door de openbare verklaring.

(iii) Er is geen sprake van een gebrek aan conformiteit in de zin van (i) als op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst de Consument specifiek is geïnformeerd dat een bepaald kenmerk van de Producten afwijkt van de objectieve conformiteitscriteria zoals voorzien in (i) en de Consument dit afwijken uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard bij het sluiten van de koopovereenkomst.

10.2.4 Onjuiste installatie van de Producten

Elk gebrek aan overeenstemming dat het resultaat is van een onjuiste installatie van de Producten wordt geacht een gebrek aan overeenstemming van de Producten te zijn indien:

 1. de installatie deel uitmaakt van de Verkoopovereenkomst en is uitgevoerd door de Verkoper of onder diens verantwoordelijkheid; of
 2. de installatie, die door de Consument uitgevoerd had moeten worden, door deze is uitgevoerd en de onjuiste installatie te wijten is aan tekortkomingen in de installatie-instructies die door de Verkoper zijn verstrekt.
10.2.5 Aansprakelijkheid van de Verkoper

De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het Product en dat binnen een termijn van twee (2) jaar na dat moment aan het licht komt, onverminderd een langere termijn die door de nationale wetgeving van de Consument wordt voorzien en waarvan de Consument wordt uitgenodigd deze te raadplegen.

10.2.6 Bewijslast

Elk gebrek aan overeenstemming dat binnen een termijn van één (1) jaar na het moment waarop de Producten zijn geleverd aan het licht komt, wordt vermoed reeds te hebben bestaan op het moment van levering van de Producten, tenzij het tegendeel wordt bewezen of tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de Producten of de aard van het gebrek aan overeenstemming. De voornoemde termijn is van toepassing onverminderd een langere termijn die door de nationale wetgeving van de Consument wordt voorzien en waarvan de Consument wordt uitgenodigd deze te raadplegen.

10.2.7 Kennisgeving

De nationale wetgeving van de Consument kan bepalen dat om van zijn rechten gebruik te kunnen maken, de Consument de Verkoper binnen een bepaalde termijn na de datum waarop hij het gebrek heeft geconstateerd, op de hoogte moet stellen van een gebrek aan overeenstemming. De Consument wordt uitgenodigd zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

10.2.8 Rechtsmiddelen van de Consument bij gebrek aan conformiteit

(i) In geval van een gebrek aan conformiteit heeft de Consument recht op het conform maken van de Producten, op een evenredige prijsvermindering, of op de ontbinding van de Koop, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

(ii) Om de Producten conform te maken, kan de Consument kiezen tussen reparatie en vervanging, tenzij de gekozen oplossing onmogelijk is of, in vergelijking met de andere oplossing, onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen voor de Verkoper, rekening houdend met alle omstandigheden, waaronder:

 1. de waarde die de Producten zouden hebben zonder het gebrek aan conformiteit;
 2. de ernst van het gebrek aan conformiteit; en
 3. de mogelijkheid om zonder grote ongemakken voor de Consument voor de andere oplossing te kiezen.

(iii) De Verkoper kan weigeren de Producten conform te maken als reparatie en vervanging onmogelijk blijken of wanneer dit onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, waaronder die welke zijn genoemd in (ii), punten a) en b).

(iv) De Consument heeft recht op een evenredige prijsvermindering overeenkomstig Artikel 10.2.8, of op ontbinding van de koopovereenkomst overeenkomstig artikel 10.2.9, in elk van de volgende gevallen:

 1. de Verkoper heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd, of indien van toepassing, heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd overeenkomstig Artikel 10.2.6, (ii) en (iii), of de Verkoper heeft geweigerd de Producten conform te maken overeenkomstig (iii) van dit artikel;
 2. een gebrek aan conformiteit blijft bestaan ondanks de poging van de Verkoper om de Producten conform te maken;
 3. het gebrek aan conformiteit is zo ernstig dat het een onmiddellijke prijsvermindering of onmiddellijke ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt; of
 4. de Verkoper heeft verklaard, of het blijkt duidelijk uit de omstandigheden, dat de Verkoper de Producten niet binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de Consument conform zal maken.

(v) De Consument heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst als het gebrek aan conformiteit slechts gering is. De bewijslast met betrekking tot het al dan niet gering zijn van het gebrek aan conformiteit ligt bij de Verkoper.

(vi) De Consument heeft het recht om de betaling van het resterende bedrag van de prijs of een deel daarvan op te schorten totdat de Verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de garantie. Specifieke voorwaarden voor het uitoefenen van het recht op opschorting van de betaling kunnen worden vastgesteld door de nationale wetgeving van de Consument, welke de Consument wordt aangeraden te raadplegen.

(vii) De nationale wetgeving van de Consument kan regelen of, en in welke mate, het feit dat de Consument bijdraagt aan het gebrek aan conformiteit invloed heeft op zijn recht op rechtsmiddelen. De Consument wordt daarom aangeraden zijn nationale wetgeving hierover te raadplegen.

10.2.9 Reparatie of vervanging van Producten

(i) Een reparatie of vervanging wordt uitgevoerd:

 1. kosteloos;
 2. binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat de Verkoper door de Consument op de hoogte is gesteld van het conformiteitsgebrek; en
 3. zonder aanzienlijk ongemak voor de Consument, rekening houdend met de aard van de Producten en het door de Consument beoogde gebruik.

(ii) Wanneer het conformiteitsgebrek moet worden verholpen door een reparatie of vervanging van de Producten, stelt de Consument de Producten ter beschikking van de Verkoper. De Verkoper neemt de vervangen Producten voor zijn rekening terug.

(iii) Wanneer een reparatie vereist dat de Producten die overeenkomstig hun aard en doel voor het verschijnen van het conformiteitsgebrek waren geïnstalleerd, worden verwijderd, of wanneer deze Producten moeten worden vervangen, omvat de verplichting om te repareren of te vervangen de verwijdering van de niet-conforme Producten en de installatie van vervangende of gerepareerde Producten, of het dragen van de kosten voor verwijdering en installatie.

(iv) De Consument is niet verplicht te betalen voor het normale gebruik dat hij van de vervangen Producten heeft gemaakt gedurende de periode voorafgaand aan hun vervanging.

10.2.10 Prijsvermindering

De prijsvermindering is evenredig met het verschil tussen de waarde van de door de Consument ontvangen Producten en de waarde die de Producten zouden hebben als ze conform waren.

10.2.11 Ontbinding van de Verkoop

(i) De Consument oefent zijn recht op ontbinding van de Verkoop uit door een verklaring naar de verkoper te sturen waarin hij zijn beslissing om zijn recht op ontbinding van de koopovereenkomst uit te oefenen, kenbaar maakt.

(ii) Wanneer het conformiteitsgebrek slechts betrekking heeft op sommige van de onder de koopovereenkomst geleverde Producten en er een reden is voor ontbinding van de koopovereenkomst op grond van Artikel 10.2.7, kan de Consument zijn recht op ontbinding van de koopovereenkomst slechts uitoefenen ten aanzien van die Producten, en ten aanzien van elk ander Product dat hij tegelijkertijd met de niet-conforme Producten heeft verworven als redelijkerwijs niet van de Consument kan worden verwacht dat hij alleen de conforme Producten behoudt.

(iii) Wanneer de Consument zijn recht op ontbinding van de koopovereenkomst uitoefent in zijn geheel of, overeenkomstig (ii), ten aanzien van sommige van de onder de koopovereenkomst geleverde Producten:

 1. restitueert de consument de Producten aan de Verkoper op kosten van laatstgenoemde; en
 2. vergoedt de Verkoper de door de Consument betaalde prijs voor de Producten zodra hij de Producten of het bewijs van hun terugzending, verstrekt door de Consument, heeft ontvangen.

Voor de toepassing van deze paragraaf kan de nationale wetgeving van de Consument de modaliteiten van de restitutie en de terugbetaling bepalen. De Consument wordt daarom uitgenodigd om zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

10.3 GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN

Onverminderd de wettelijke garantie van conformiteit bedoeld in Artikel 10.2, kan de Consument-klant mogelijk profiteren van nationale regels die niet specifiek betrekking hebben op consumentencontracten en die specifieke verhaalsmogelijkheden bieden voor bepaalde soorten gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst, namelijk de nationale bepalingen die specifieke regels kunnen stellen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van verborgen gebreken. De Consument wordt uitgenodigd om zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

De Professionele Klant of Niet-Professionele Klant genieten van de eventuele garanties voorzien door het Andorrese recht.

10.4 COMMERCIELE GARANTIE

De Verkoper biedt de Klant de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een commerciële garantie genaamd "Garantie Pneus Plus" te koppelen aan zijn Bestelling, door middel van het contract voor commerciële garantie.

Deze commerciële garantie is van toepassing onverminderd het recht van de Consument om te profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit bedoeld in Artikel 10.2 of van nationale bepalingen met betrekking tot de garantie voor verborgen gebreken bedoeld in Artikel 10.3.

In het geval dat de Professionele of Niet-Professionele Klant de commerciële garantie onderschrijft, is deze van toepassing onverminderd het recht voor de Professionele of Niet-Professionele Klant om te profiteren van de eventuele garanties voorzien in het Andorrese recht.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Tenzij de niet-nakoming van een van de Partijen definitief is, zijn schadevergoedingen alleen verschuldigd als de schuldenaar Partij vooraf in gebreke is gesteld om binnen een redelijke termijn te presteren. De schuldenaar Partij wordt, indien van toepassing, veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, hetzij vanwege de niet-nakoming van de verplichting, hetzij vanwege de vertraging in de uitvoering, tenzij hij kan aantonen dat de uitvoering werd verhinderd door een geval van Overmacht. De schuldenaar Partij is alleen aansprakelijk voor de schadevergoedingen die voorzien waren of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, behalve wanneer de niet-nakoming te wijten is aan een ernstige fout of bedrog. Zelfs in het geval dat de niet-nakoming van de Overeenkomst het resultaat is van een ernstige fout of bedrog, omvatten de schadevergoedingen alleen datgene wat een direct en onmiddellijk gevolg is van de niet-nakoming.

12. VERZEKERING

De Verkoper is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voortvloeiend uit zijn activiteit en als gevolg van lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden voor of na de levering van een product of de voltooiing van een werkprestatie.

Deze verzekering is afgesloten bij de maatschappij AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrijk).

De geografische dekking van deze verzekering strekt zich uit over de hele wereld met uitzondering van (i) activiteiten uitgevoerd door vestigingen of permanente installaties gelegen buiten Frankrijk, Andorra en Monaco; (ii) export naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada; (iii) diensten of werkzaamheden uitgevoerd door de verzekerde of in zijn opdracht op de grondgebieden van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, inclusief de organisatie van beurzen, markten of tentoonstellingen.

13. OVERMACHT

In geval van Overmacht met als gevolg een definitieve verhindering van de schuldenaar, wordt het Contract van rechtswege ontbonden en zijn de Partijen bevrijd van hun verplichtingen.

In geval van Overmacht met als gevolg een tijdelijke verhindering, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de vertraging die daaruit voortvloeit de ontbinding van het Contract zou rechtvaardigen.

De onmogelijkheid voor een Partij om een contractuele verplichting na te komen, bevrijdt deze Partij naar rato wanneer deze het gevolg is van Overmacht en definitief is, tenzij zij overeengekomen was deze op zich te nemen of er voorafgaand een ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

14. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die door de Verkoper worden verzameld over de Klant in het kader van de Verkoop worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking waarvoor de Verkoper alleen de middelen en het doel bepaalt en is, in die hoedanigheid, verantwoordelijk voor deze verwerking in de zin van artikel 3.4 van de Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 genaamd bescherming van persoonsgegevens (hierna "LQPD").

De Klant wordt uitgenodigd om het Privacybeleid en de Cookie-pagina van de Site te raadplegen om de voorwaarden te kennen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door de Verkoper.

15. CONTRACTDOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractdocumenten:

 1. deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
 2. de Bestelbon;
 3. de Leveringsbon;
 4. de Verkoopfactuur.

In geval van tegenstrijdigheid of afwijking tussen de bepalingen van twee documenten, zal de bepaling van het document met de hogere rangorde prevaleren (bijv.: Verkoopfactuur prevaleert boven Leveringsbon; Leveringsbon prevaleert boven Bestelbon; Bestelbon prevaleert boven Algemene verkoopvoorwaarden).

Geen enkele vermelding gemaakt door de Klant, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger op de Leveringsbon anders dan zijn handtekening zal als contractueel worden beschouwd bij gebrek aan acceptatie van de Verkoper.

Alle bovengenoemde contractdocumenten vertegenwoordigen de volledigheid van de verbintenissen die tussen de Partijen bestaan. Deze contractdocumenten vervangen en annuleren alle voorgaande mondelinge of schriftelijke verbintenissen met betrekking tot de Verkoop.

De Partijen zijn overeengekomen het risico te dragen van elke onvoorspelbare verandering in omstandigheden die de uitvoering van de verplichtingen van elk van de Partijen onder het Contract te bezwarend zou maken.

16. TITELS

De titels die gebruikt worden in de Algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel voor het gemak verstrekt en zullen niet bijdragen aan het beïnvloeden van de betekenis of de structuur van de bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden.

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels aan het begin van de clausules en een van de clausules, zullen de titels als niet-bestaand worden verklaard.

17. GELDIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden nietig, ongeschreven of onafdwingbaar zouden worden verklaard op grond van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, dan zal of zullen deze bepaling(en) als afscheidbaar van de Algemene verkoopvoorwaarden beschouwd worden. De overige bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden zullen als geldig beschouwd worden en van kracht blijven, tenzij één van de Partijen aantoont dat de of de nietige bepaling(en) van essentieel en doorslaggevend belang zijn en zonder welke zij niet zou hebben gecontracteerd.

18. TOLERANTIES

Het feit dat een van de Partijen zich niet beroept op een tekortkoming van de andere Partij in de nakoming van een van haar verplichtingen voortvloeiend uit het Contract, kan niet worden uitgelegd als een afstand van de uitvoering van de betreffende verplichting bij afwezigheid van verjaring.

19. KLACHTEN

In geval van een klacht wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Verkoper via het formulier dat hier toegankelijk is.

In het kader van elke klacht wordt de Klant verzocht het nummer van zijn Bestelling te vermelden.

De Verkoper zal zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk op elke klacht te reageren.

De mogelijkheid voor de Klant om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan het recht om de consumentenbemiddelaar te benaderen onder de voorwaarden van Artikel 21 of enige bevoegde rechterlijke instantie.

20. BEMIDDELING

In overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om het Onlinegeschillenbeslechtingsplatform (ODR) te gebruiken dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld en toegankelijk is via de volgende link: Onlinegeschillenbeslechting.

21. TOEPASSELIJK RECHT

De contractuele relaties tussen de Verkoper en de Consument Klant gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie worden beheerst door de wet van de lidstaat waarin deze laatste is gevestigd, met betrekking tot zijn bescherming onder het consumentenrecht van die lidstaat.

De gegevens met betrekking tot de Bestelling worden computergestuurd verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, dus het Maltese recht zal van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle andere kwesties die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, zal het Andorrese recht subsidiair worden toegepast.