Algemene verkoopvoorwaarden

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Andoriaans recht ('sociedad limitada unipersonal') met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel op het adres C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), (hierna te noemen de "Verkoper") heeft als hoofdactiviteit de verkoop van banden en aanverwante producten via de website MAXI TYRE die toegankelijk is via maxityre.nl.

1. DEFINITIES

 • AV verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper.
 • Klant verwijst naar elke rechtspersoon die toegang heeft tot de Website om een Bestelling te plaatsen.
 • Bestelling verwijst naar het of de door de klant bestelde product(en) voor alle aankoopprocessen op de Website.
 • Website verwijst naar de internetsite van de Verkoper die toegankelijk is via de URL www.maxityre.nl.
 • Verkoper verwijst naar de in de preambule beoogde persoon.
 • Verkoop verwijst naar de juridische transactie die wordt aangegaan tussen de Verkoper en de Klant waarbij eerstgenoemde zich verbindt tot de levering van de Bestelling en laatstgenoemde tot de betaling van de Prijs.

2. VOORWERP EN AANVAARDING

De AV zijn van toepassing op alle op de Website van de Verkoper gesloten Verkopen en regelen de relatie tussen de Verkoper en de Klant voor elke Bestelling.

De Klant kan een Bestelling pas afronden nadat hij zonder voorbehoud akkoord is gegaan met alle in de AV vermelde voorwaarden die op de Website van toepassing zijn. Dit doet hij door het vakje links naast de woorden "Ik heb alle algemene verkoopvoorwaarden die op mijn bestelling van toepassing zijn gelezen en aanvaard deze zonder voorbehoud" aan te klikken. De AV zijn op de Website te vinden en worden op een duurzame gegevensdrager aan de Klant toegezonden als bijlage bij de ontvangstbevestiging.

De overeenkomst tussen de partijen wordt geacht te zijn gesloten na verzending van de ontvangstbevestiging door de Verkoper.

3. PRIJZEN

Elke productaanbieding bevat een in euro uitgedrukte eenheidsprijs en is inclusief btw.

Alle Bestellingen worden geacht te zijn geplaatst op het grondgebied waar de Verkoper is gevestigd en zijn onderworpen aan de wetten van het Prinsdom Andorra, in overeenstemming met artikel 14 hieronder.

De Verkoper heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De Klant wordt erop gewezen dat de prijzen van de productaanbiedingen meerdere malen per dag kunnen veranderen en dat ze in real time worden bijgewerkt. De voor een Bestelling gehanteerde prijzen zijn de prijzen die op de Website worden weergegeven op het moment dat de Bestelling definitief wordt geplaatst, zoals beschreven in artikel 5.4.

Voor bepaalde productaanbiedingen geeft de Verkoper de prijs aan uit de leveranciersprijslijst van zijn partners en vermeldt hij het procentuele verschil met de prijs van de Verkoper. De Verkoper staat niet in voor de juistheid van de prijs uit de prijslijst van de leverancier. De Klant dient deze informatie met eigen middelen te controleren.

Het totaalbedrag van een Bestelling bestaat uit:

 1. de totale som van de prijzen van de hoeveelheden van de door de Klant geselecteerde producten; en
 2. de eventuele verzendkosten (behalve wanneer in bepaalde omstandigheden geen verzendkosten worden berekend).

4. PRODUCTEN

De belangrijkste kenmerken en de prijs van de producten staan vermeld in alle productaanbiedingen die op de Website worden gepubliceerd. Deze gegevens behoren tot de contractuele informatie met uitzondering van de informatie over de beschikbaarheid van de betrokken producten. Alle andere informatie (met name het beeldmateriaal) is niet bindend.

5. BESTELLING

5.1 Toegang tot de Website

De openbare website is het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor alle bezoekers, behalve tijdens onderbrekingen voor het uitvoeren van technisch onderhoud en het bijwerken van de website, en bij eventuele technische storingen. De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onderbreking of opschorting van de toegang tot de Website en de Klant ziet uitdrukkelijk volledig af van elke vordering tot schadevergoeding op grond van deze feiten.

5.2 Selectie van het/de product(en)

De Klant erkent en aanvaardt dat hij de volle verantwoordelijkheid draagt voor het zoeken en selecteren van één of meerdere producten.

De Verkoper gebruikt TecDoc Catologue en API's van fabrikanten om geschikte voertuigen en reserveonderdelen te vinden. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie. Indien het reserveonderdeel niet compatibel blijkt te zijn met het voertuig kan de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht als bedoeld in punt 9 om terugbetaling te verkrijgen, waarbij de kosten van terugzending voor rekening van de klant komen.

5.3 Het aanmaken en gebruik van een klantaccount

Om de Bestelling af te ronden, moet de Klant een account aanmaken (indien dit nog niet is gebeurd tijdens een eerdere Bestelling) door de nodige informatie te verstrekken. De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en de Verkoper op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gegevens. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor invoerfouten en de gevolgen daarvan, zoals een vertraging en/of fout in de levering. In dit verband komen alle kosten voor het opnieuw verzenden van de Bestelling volledig voor rekening van de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder uitstel of schadevergoeding, het account van een Klant te deactiveren in geval van schending van deze voorwaarden en frauduleus of illegaal gebruik van het account door de Klant of een derde.

De Verkoper heeft het recht om de Klant definitief de toegang tot de Maxi Tyre-website te ontzeggen nadat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de volgende praktijken:

 1. klantenwervingsacties van groothandelaars of fabrikanten bij klanten waarmee ze via de Website in contact zijn gebracht;
 2. niet-vereffende betalingen na vijftien (15) dagen;
 3. overdracht van een account aan een andere gebruiker zonder voorafgaande toestemming; en
 4. het door de Klant uitoefenen van activiteiten die oneerlijke concurrentie met de Website tot gevolg hebben, met name door klanten te werven waarmee de Klant via de Website in contact is gebracht.

De klant kan zijn account desactiveren door de Verkoper zijn beslissing per e-mail mee te delen op het adres support@maxityre.nl. De Verkoper zal het account uiterlijk binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van deze e-mail desactiveren.

5.4 Plaatsing van de Bestelling

Na het bevestigen van zijn winkelmandje, het aanmaken van zijn account, het invoeren van het afleveradres, het kiezen en afronden van de betaling, wordt de Klant gevraagd om zijn bestelling definitief te plaatsen door te klikken op de optie "Definitieve plaatsing van de bestelling".

5.5 Annulering van de Bestelling

Nadat de Bestelling definitief is geplaatst, kan de Klant vragen om deze te annuleren op voorwaarde dat de producten van de Bestelling nog niet aan de vervoerder zijn overgedragen.

Om een Bestelling te annuleren, dient de Klant een e-mail te sturen naar support@maxityre.nl met in de onderwerpregel de woorden "URGENT ORDER CANCELLATION". In de e-mail zelf moet het nummer van de Bestelling en moeten, bij gedeeltelijke annulering van de bestelling, de te annuleren producten worden vermeld. Na annulering van de bestelling door de Verkoper zal de Klant binnen een maximumtermijn van tien (10) werkdagen vanaf de datum van de bevestigingse-mail van de Verkoper worden terugbetaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant bij het plaatsen van de Bestelling werd gebruikt.

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Betaling is verschuldigd onmiddellijk na het plaatsen van de Bestelling. De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • kredietkaart met een verwerkingstijd van één (1) dag; of
 • automatische incasso met een verwerkingstijd van zeven (7) dagen.

De Klant geeft toestemming tot automatische afschrijving van het bedrag van zijn bestellingen via de betaalmiddelen die beschikbaar zijn voor het account.

In geval van laattijdige betaling, voor om het even welke professional, zal elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, naast de boetes voor laattijdige betaling, van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 40 euro verschuldigd wegens invorderingskosten. De vertragingsrente wordt berekend vanaf de vervaldag tegen de rentevoet van de ECB, vermeerderd met 10 punten, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij iedere betaling via gelijk welk betaalmiddel zal de Klant een e-mail ter bevestiging krijgen.

Betaling met een kredietkaart:

De Verkoper aanvaardt alleen betalingen met de kredietkaarten Visa, Mastercard of Maestro.

De beveiligde online betaling met een kredietkaart gebeurt door een dienstverlener voor betalingen.

Alle betalingsfasen met kredietkaarten zijn onderworpen aan het betalingssysteem HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, dat volledig versleuteld en beveiligd is. Het gebruikte protocol is SSL. Dit is gekoppeld aan elektronisch bankieren (3D secure protocol).

Dit betekent dat bestelinformatie en kredietkaartnummers niet onversleuteld over het internet worden verzonden. Het nummer van de kredietkaart wordt op geen enkel papieren document, factuur, betaalbewijs of andere listing afgedrukt.

De Verkoper kent de kaartnummers niet. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT bewaart geen kaartnummers nadat de betalingstransactie naar de bank van de handelaar is verzonden. Niemand heeft dus toegang tot de gegevens van de bankkaarten van de kopers, noch via een computersysteem, noch via een geprint formulier. De kans dat een kredietkaart wordt gehackt tijdens een aankoop op de van HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT voorziene website van de Verkoper is zo goed als nul.

Professionals kunnen ook het door de Verkoper gekozen automatisch incassosysteem GoCardless (gocardless.com) gebruiken. Dit systeem is volledig versleuteld.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor veiligheidslekken in bovenvermelde betalingssystemen, die onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende provider vallen.

Bij betaling met een kredietkaart wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd bij betaling door de Klant. De via de kaart gedane toezegging om te betalen is onherroepelijk. Door tijdens de Verkoop zijn bankgegevens mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren bankkaart en dat hij wettelijk het recht heeft om hiervan gebruik te maken. Bij een vergissing of indien het niet mogelijk is om de kaart te debiteren, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd.

De activiteiten in verband met het contract voor verkoop op afstand worden beheerd door AD TYRES INTERNATIONAL EU , gevestigd op Level 3 Suite Nr2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registratienummer van de onderneming 1277.

7. CLAUSULE BETREFFENDE HET VOORBEHOUD VAN HET EIGENDOMSRECHT

De producten in de Bestelling blijven het volle en exclusieve eigendom van de Verkoper tot deze laatste de volledige betaling van de prijs van de Klant heeft ontvangen.

De risico's met betrekking tot de producten in de Bestelling gaan echter over op de Klant of zijn vertegenwoordiger zodra deze ter beschikking worden gesteld, ongeacht het eigendomsvoorbehoud. De beschikbaarstelling komt overeen met de leveringsdatum.

8. LEVERING

8.1 Leveringskosten

De leveringskosten worden niet aangerekend aan de Klant bij aankoop van twee (2) identieke producten.

8.2 Leveringstermijn

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de op de Website aangegeven leveringstermijnen geen verbintenis van de Verkoper ten aanzien van de Klant inhouden.

8.3 Moeilijkheden betreffende de geleverde producten

Overeenkomstig artikel 7 gaan de risico's op verlies en beschadiging van de producten in de Bestelling over op de Klant op het ogenblik dat de Klant, of een van zijn personeelsleden of vertegenwoordigers, de producten in ontvangst neemt door ondertekening van de leveringsbon.

De Klant, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger moet de vervoerder bij de levering in kennis stellen van eventuele voorbehouden op de producten. Deze voorbehouden moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig op de leveringsbon worden vermeld om rechtsgeldig te zijn tussen de partijen.

Indien de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelling of indien het ontvangen pakket in slechte staat verkeert, mag de Klant de levering weigeren. Hij moet de Verkoper dan onmiddellijk op de hoogte brengen door contact op te nemen met de klantendienst via het ticketsysteem. De Klant dient de niet-conforme producten aan de Verkoper terug te zenden volgens de door de Verkoper gegeven aanwijzingen over de wijze van terugzending. De Klant zal worden vergoed voor de kosten die gepaard gaan met de terugzending.

De klant erkent en aanvaardt dat de Verkoper geen enkel product zal terugnemen dat werd gemonteerd of waarmee is gereden.

8.4 Leveringsbon

De vervoerder overhandigt de Klant een leveringsbon ter ondertekening. De Klant erkent en aanvaardt dat de ondertekening van een dergelijke leveringsbon door hem, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger, een onweerlegbaar bewijs vormt voor de datum van levering van de betrokken producten.

8.5 Specifieke bepalingen betreffende de levering op het door de Klant opgegeven adres

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling af te leveren op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de Verkoper een bestaand, volledig en nauwkeurig leveringsadres te bezorgen waar de levering van de Bestelling mogelijk en toegelaten is. De Klant verzekert de Verkoper dat hij, of een naar behoren gevolmachtigd personeelslid of vertegenwoordiger, op deze plaats aanwezig zal zijn om de Bestelling in ontvangst te nemen. Anders kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering. Bij terugzending omdat het adres niet correct of geschikt is, komen de retourkosten volledig voor rekening van de Klant.

Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering dient hij contact op te nemen met de voor het pakket verantwoordelijke vervoerder om een nieuwe leveringsdatum of afhaling bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt af te spreken. Anders worden de pakketten teruggestuurd naar het magazijn van de Verkoper. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen volledig voor rekening van de Klant en zullen in mindering worden gebracht bij de terugbetaling van de Bestelling.

9. HERROEPINGSRECHT

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van levering voor het uitoefenen van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren of andere kosten hoeft te dragen dan die van het product zelf.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping via het ticketsysteem in zijn privé-account. Na uitoefening van zijn herroepingsrecht onder de hierboven vermelde voorwaarden, stuurt de Klant de Bestelling of de producten waarop de herroeping betrekking heeft terug, ten laatste binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De Verkoper zal de Klant de volledige prijs terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na daadwerkelijke terugzending van de Bestelling, of van de producten waarop de herroeping betrekking heeft.

De producten van de Bestelling moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden, en mogen niet gemonteerd of gebruikt zijn geweest en moeten onbeschadigd zijn. Indien dit niet het geval is, zal de Verkoper het factuurbedrag niet aan de Klant terugbetalen, en kan de Klant eventueel een factuur voor voormelde terugzendingskosten tegemoet zien.

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

De Verkoper neemt enkel de financiële gevolgen op zich van rechtstreekse en voorzienbare schade die aan de Klant wordt veroorzaakt door een bewezen fout van de Verkoper, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hierna worden bepaald.

De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit onrechtstreekse of onvoorzienbare schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, commerciële schade, omzet- of winstderving, verlies van klanten, verlies van een kans, kosten om een product te bekomen, enz.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant niet hoger zal zijn dan het totaal van de daadwerkelijk door de Klant betaalde bedragen voor de betreffende Verkoop.

De Klant kan de Verkoper slechts aansprakelijk stellen voor een inbreuk op de Overeenkomst voor een periode van één (1) jaar na het ontstaan van de inbreuk in kwestie.

11. OVERMACHT

De verplichtingen van de Verkoper worden automatisch opgeschort in geval van overmacht, d.w.z. een gebeurtenis buiten de macht van de Verkoper, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden en die de Verkoper verhindert zijn verplichting na te komen.

De partijen komen overeen dat de Verkoper in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld bij niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht. In dat geval is geen enkele schadevergoeding of boete verschuldigd. Indien de overmacht een periode van twee (2) maanden overschrijdt, heeft elke partij het recht de overeenkomst op te zeggen met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

12. PERSOONSGEGEVENS

De Klant verklaart dat hij de op de Website beschikbare privacyverklaring heeft gelezen en dat hij deze aanvaardt.

13. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

De overeenkomst bestaat uit de volgende contractuele documenten:

 1. deze Algemene verkoopvoorwaarden;
 2. de bestelbon;
 3. de leveringsbon.

In geval van tegenstrijdigheden of verschillen tussen de bepalingen in twee van de documenten, prevaleert de bepaling van het document met de hoogste rang (bijv. de leveringsbon prevaleert boven de bestelbon; de bestelbon prevaleert boven de AV).

Geen enkele door de Klant, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger op de leveringsbon aangebrachte vermelding dan zijn handtekening zal als contractueel worden beschouwd behoudens bij aanvaarding door de Verkoper.

Alle hierboven beoogde documenten vormen de volledige verbintenissen die tussen de partijen bestaan. Deze contractuele documenten vervangen en annuleren alle eerder gemaakte mondelinge of schriftelijke afspraken betreffende de Verkoop.

14. TOEPASSELIJKE WET

De contractuele verhouding tussen de Verkoper en de in de Europese Unie gevestigde Consument-afnemer wordt geregeld door de wet van de lidstaat waar laatstgenoemde is gevestigd, voor wat betreft zijn bescherming uit hoofde van het consumentenrecht van die lidstaat.

Aangezien de gegevens met betrekking tot de Bestelling elektronisch worden verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, is de Maltese wet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Op alle andere aangelegenheden die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, is subsidiair het Andorrese recht van toepassing.